Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf is in handen van 41 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal.

Haar doelstelling?
Limburg CO2-neutraal maken.

Hierbij focust Nuhma op de volgende 3 domeinen:

  1. Participaties in
    duurzame energie
  2. Smart Services voor
    de aandeelhouders
  3. Coöperatieve vennootschappen

Via Nuhma AC investeert Nuhma in productie en transport van duurzame energie. Om deze decentrale energieproductie tot bij de eindgebruikers te brengen is er nood aan een smart grid. Hiertoe heeft Nuhma DC een aantal participaties die inzetten op smart services en toepassingen m.b.t. de energietransitie en het energienet van de toekomst.
De Raad van Bestuur staat in voor het beheer van de participatieportefeuille. Uit deze portefeuille vloeit een jaarlijks dividend naar de 41 Limburgse gemeenten en Laakdal. Zij vormen eveneens de Algemene Vergadering van Nuhma.

Circulair staat centraal te Beringen

In 2020 werd de bouw van Biostoom Beringen afgerond en werd de hypermoderne biostoomcentrale officieel ingehuldigd. De centrale verwerkt jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk en bedrijfsmatig restafval dat niet gerecycleerd kan worden, tot warmte en elektriciteit. Op de site wordt inmiddels een ware recyclagehub uitgebouwd. In september 2022 werd er de recyclageinstallatie voor plastic folies van ECOO Beringen ingehuldigd.

Preferentieel is uiteraard afval vermijden dan wel recycleren. Zodoende zet Bionerga ook sterk in op de uitbouw van een circulaire hub waarbij zoveel mogelijk materialen worden gesorteerd en gerecycleerd. De samenwerking met ECOO en het nieuwe systeem voor de ophaling van afval via Optimo – waarbij Biostoom Beringen instaat voor het sorteren – zijn hierbij belangrijke schakels.

Nagelnieuwe installatie voor recyclage van plastics

In 2022 werd in Beringen de nieuwe recyclagefabriek van ECOO Beringen geopend. Deze installatie zal jaarlijks 42.000 ton plastic-afval verwerken tot nieuwe producten of verpakkingen. Ecoo Beringen is de eerste recyclagefabriek in België die polyethyleen folie opnieuw verwerkt tot een nieuwe grondstof. Het gaat onder meer om de folie afkomstig van verpakkingszakjes.

Sorteerinstallatie voor afvalophaling via Optimo

Op de site te Beringen is ook de sorteerinstallatie in gebruik voor het huishoudelijk afval dat via Optimo opgehaald wordt. Het Optimo ophalingssysteem is bij 32 Limburgse gemeenten en Diest in voege. Het systeem heeft vele voordelen zoals een lagere CO2-uitstoot voor de ophaling van afval, een verhoogde recyclage én een lagere kostprijs.

De installatie in Beringen sorteert de verschillende soorten afval, die in verschillend gekleurde zakken per soort worden opgehaald. Dit gebeurt automatisch via optische technologie. Vervolgens gaan de recycleerbare soorten naar gespecialiseerde verwerkers.

Samen gedreven door de wind

Aspiravi Holding is sinds het ontstaan van Nuhma een voorname participatie. De groep is actief in de bouw en uitbating van hernieuwbare energie installaties én vierde in 2022 haar 20-jarige bestaan. De nadruk ligt op windenergie met 233 turbines op land en 172 turbines in de Noordzee. Daarnaast exploiteert de Aspiravi groep ook 2 biomassacentralesA&S en A&U – en enkele kleinere biogas- en waterkrachtcentrales.

25 nieuwe windmolens in Vlaanderen

In 2022 realiseerde de Aspiravi groep 25 nieuwe windmolens: 3 nieuwe windmolens in Antwerpen (Brecht en Linkeroever), 6 nieuwe turbines in West-Vlaanderen (Wervik, Ruddervoorde en Ardooie) en 2 windmolens in Bekkevoort (Vlaams-Brabant). In Limburg werden additioneel 14 windmolens geplaatst: te Lommel, Diepenbeek en Ham. Samen staan deze 14 nieuwe Limburgse turbines in voor het energieverbruik van ruim 55.000 gezinnen en vermijden ze de uitstoot van 85.000 ton CO2.

20 jaar Aspiravi

In 2002 startte Aspiravi met een geïnstalleerd vermogen van 12 MW. Eind 2022 is de 100% Belgische groep goed voor een vermogen van 1.663 MW en een gezamenlijke jaarproductie van 4,5 TWh. Het betreft zonder meer een opmerkelijke groei! Zo draagt de groep bij aan de vele klimaatdoelstellingen. Hun ambitie is dan ook het bouwen aan een samenleving met méér groene energieprojecten en méér lokale energieproductie.

Limburg scoort het best met meeste nieuwe windmolens in 2022!

Nergens in België werden vorige jaar zoveel windmolens geplaatst als in Limburg. In totaal kwamen er 17 exemplaren bij, 14 van deze turbines werden door Limburg Win(d)t geplaatst.

Met zeventien windturbines doet Limburg het net eentje beter dan Oost-Vlaanderen en Antwerpen waar er telkens zestien stuks werden bijgebouwd. De meeste windturbines staan in Oost-Vlaanderen met 201 installaties. Limburg is een goeie derde met 125 installaties. In Antwerpen staan er 170.

Nuhma in groene cijfers

Groene energie waarin Nuhma voorziet via haar participaties

375759
gezinnen in Limburg
totale residentiële elektriciteitsbehoefte
1315157 MWh
73% van de Limburgse gezinnen worden afgedekt door de groene energie van Nuhma
197848
TON besparing

In 2022 telde Limburg 375.759 gezinnen die thuis elk gemiddeld 3.500 kWh elektriciteit verbruikten. Dat bracht de totale residentiële elektriciteitsbehoefte op 1.315.157 MWh.

73% van de elektriciteitsbehoefte van de Limburgse gezinnen wordt afgedekt door de groene energie van Nuhma.
Dit resulteert in een CO2 besparing van 197.848 ton.

Installaties waarin Nuhma betrokken is

Wind op zee

226 installaties
4005506 MWh groene energie
439561 MWh aandeel Nuhma

Wind op land

235 installaties
1200002 MWh groene energie
316037 MWh aandeel Nuhma

Biomassa

4 installaties
508184 MWh groene energie
205486 MWh aandeel Nuhma

Biogas

2 installaties
1122 MWh groene energie
451 MWh aandeel Nuhma

Waterkracht

2 installaties
1249 MWh groene energie
502 MWh aandeel Nuhma

Zonne-energie

185 installaties
349415 MWh groene energie
4115 MWh aandeel Nuhma

Voeg bij de CO2 besparing dankzij Nuhma, nog de inspanningen van de individuele gemeenten en we kunnen stellen dat we er met z’n allen in geslaagd zijn om 100% van het elektriciteitsverbruik van onze gezinnen af te dekken.

Nuhma wakkert burgerparticipatie aan

Nuhma wil de burger betrekken in haar projecten rond hernieuwbare energie, zodat ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie die een duurzaam en koolstofarm energiesysteem tot doel heeft:

Deze coöperaties zijn allen lid van Copias, de federatie voor burgercoöperaties actief in het domein van hernieuwbare energie.

ECO2050 voorloper in burgerparticipatie offshore wind

1076
coöperanten
8.1
miljoen euro
kapitaal
1/3
van de investeringen
komt uit Limburg
Ook coöperanten uit
Jongste
coöperant
18 j
Oudste
coöperant
18 j

ECO2050 is de enige coöperatieve vennootschap die op heden een actief aanbod heeft dat burgers in staat stelt te participeren in de offshore windprojecten in de Belgische Noordzee.

In 2022 bereikte de coöperatie de mijlpaal van 1.000 coöperanten!

Per jaareinde telt ECO2050 1.076 coöperanten. Zij investeerden samen voor ruim 8,1 miljoen euro.
Bezoek de website van ECO2050 voor meer informatie via www.eco2050.be.

Smart grid en energietransitie

Solithor is toonaangevend in het ontwerp, de ontwikkeling en de commercialisering van solid-state lithiumbatterijen oftewel vastestofbatterijen. In Sint-Truiden wordt er een Europees kenniscentrum opgericht voor deze spitstechnologie. De productie zal er worden opgeschaald om zo te evolueren naar proof of concept batterijmodules en -systemen, alsmede prototypebatterijen voor fabrikanten van elektrische voertuigen en de luchtvaartsector. Dankzij vastestofbatterijen is er zicht op het vergroten van het bereik van vliegtuigen met een factor 30. Concreet komt dit erop neer dat in de toekomst een vliegtuig van Parijs naar Londen zal kunnen vliegen met één laadbeurt.

Voorts is er de deelname in Campus EnergyVille te Genk, hier wordt o.a. onderzoek gevoerd naar toepassingen voor de opslag van energie en innovatie in het kader van de energietransitie.

Nuhma DC is tevens betrokken in Soltech. Deze vennootschap legt zich toe op de productie en toegepaste innovatie van Building Integrated PV (BIPV), met andere woorden esthetische zonnepanelen die geïntegreerd worden in gevels van gebouwen, luifels, overkappingen en geluidsschermen. In Genk bouwt Soltech een nieuwe fabriek om haar productiefaciliteiten in onder te brengen en op te schalen.

Kennisbedrijf 3E levert dan weer consultancy diensten inzake hernieuwbare energie en energiebesparing. Daarnaast ontwikkelt en commercialiseert 3E software voor de monitoring, rapportering en optimalisatie van zonnepaneleninstallaties, windmolens en gebouwbeheerssystemen. In 2022 heeft Nuhma DC haar belang in 3E gedeeltelijk verkocht.

Van smart grid naar smart city

Nuhma DC zet daarnaast in op smart city toepassingen, opdat onze aandeelhouders – 41 Limburgse gemeenten en Laakdal – worden klaargestoomd voor de toekomst en synergieën op dit vlak gemaximaliseerd worden.

S-Lim verenigt de Limburgse gemeenten om via samenwerking de regio te laten uitgroeien tot een smart region. S-Lim fungeert als aankoopcentrale inzake technologische en softwarematige toepassingen. Concreet heeft s-Lim op dit moment een aanbod van technologie om data te capteren zoals vaste, verplaatsbare en ANPR-camera’s. Daarnaast is er ondersteunende software voor een datagedreven beleid. Tenslotte zijn er toepassingen om het bestuur (dataportaal) en de burger (Stadsapp) te informeren en te betrekken.

Nuhma onderschrijft het belang van een datagedreven beleid. Hiertoe heeft Nuhma een voornaam belang in MyCSN. Deze vennootschap bouwt en beheert de datahub of datalake voor s-Lim. De data van s-Lim wordt er op een veilige manier verzameld en bewaard. Ook andere publieke data en data van andere smart city actoren worden eraan toegevoegd. Met respect voor de privacy worden de data terug ter beschikking gesteld via de diverse toepassingen zoals het dataportaal en de Stadsapp.

Een smart city en een smart grid kunnen evenwel niet bestaan zonder een goed datanetwerk. Zodoende heeft Nuhma een minderheidsbelang in de telecomoperator Citymesh, deze nam in 2022 succesvol deel aan de spectrumveiling in België. Samen met het Roemeense DIGI heeft Citymesh de ambitie om een volwaardige 4de telecomoperator te worden.

Strategische oefening

In 2022 voerde Nuhma een strategieoefening uit, dit om de domeinen scherp te stellen waarin Nuhma in de toekomst verder zal investeren én welke doelstellingen hierbij worden nagestreefd.

Doorheen de jaren heeft Nuhma een indrukwekkende portefeuille uitgebouwd aan succesvolle participaties in de domeinen van hernieuwbare energie en circulaire economie. Zo levert Nuhma een belangrijke bijdrage aan de transitieversnelling in de energie en het klimaat. Nuhma beoogt in de toekomst hierop verder in te zetten en zo de rol op te nemen van transitieversneller, waarbij verder wordt gebouwd op de reeds vergaarde kennis. Dit stemt overeen met de kern van de portefeuille, met participaties zoals Aspiravi, Z-Kracht en Bionerga.

Naast de kern investeert Nuhma in participaties met een maatschappelijke meerwaarde voor Limburg (1e ring). Deze hebben een duidelijke link met de kern, de activiteiten inzake energie en klimaat. Daarnaast is er een focus op het versnellen van nieuwe technologieën in de regio. Hiertoe worden participaties aangehouden zoals s-Lim, Energyville en Solithor.

Tenslotte is er de 2e ring met participaties die zich focussen op infrastructuur investeringen gelinkt aan nieuwe nutstechnologieën in een Europese context, het betreft m.n. de participaties in Citymesh en WEP.

Nuhma keert een belangrijk deel van haar winsten uit als dividend aan haar aandeelhouders, 41 Limburgse gemeenten en Laakdal. Ook in de toekomst wordt er blijvend belang gehecht aan het financieel rendement, en de maatschappelijke meerwaarde voor Limburg. Nuhma zal in de toekomst een overwegend gematigd risicoprofiel blijven hanteren, waarbij ze een actieve rol opneemt in de ontwikkeling en opvolging van de participaties. Zowel technologische als geografische uitbreidingen zullen in de toekomst overwogen worden.

Dividend Nuhma

2022: 8,75 miljoen euro
Totaal dividend sinds ontstaan Nuhma: 127 miljoen euro

In 2023 keert Nuhma 8,75 miljoen euro dividend uit aan haar gemeentelijke aandeelhouders.

Sedert haar ontstaan keerde Nuhma 127 miljoen euro aan dividenden uit. Wanneer we dit afzetten tegen het kapitaal van Nuhma – 139 miljoen euro – kunnen we stellen dat 91% van de investering reeds werd terugverdiend.